Keystone diecast frame for Keystone inserts #KF-DC-1